Online round table COVID-19 met Rabobank Leiden-Haaglanden | Direct deskundig advies in tijden van Corona

Friday, May 22, 2020

Op donderdag 28 mei organiseren wij van 15.00 tot 16.30 uur in samenwerking met Rabobank (Startup & Scale-up team Leiden-Haaglanden) een round table voor Start- en Scale-ups rondom COVID-19. De sessie zal via MS Teams plaatsvinden. We gaan er voorlopig van uit dat de sessie in het Nederlands zal zijn, maar mochten er meerdere aanmeldingen komen waarbij een sessie in het Engels gewenst is, dan kan het zijn dat de sessie Engelstalig wordt of er een extra sessie ingepland wordt voor de Engelstalige deelnemers.

 

Ervaren startup experts vanuit EY, HVG Law en Rabobank leggen de huidige status van steunmaatregelen specifiek voor jou uit op basis van door jou vooraf ingestuurde vragen. Tijdens de sessie is er live de mogelijkheid om diepere inhoudelijke vragen te stellen hetgeen meteen de kracht van deze sessie benadrukt ‘in een selectieve groep met gelijkgestemden kennis delen en van elkaar leren onder begeleiding van een multidisciplinair team van EY, HVG Law en Rabobank professionals’.

Indien je wilt deelnemen ontvangen wij graag uiterlijk dinsdag 26 mei al jouw vragen, zodat we ons goed kunnen voorbereiden. De thema’s die we gaan behandelen zijn mede afhankelijk van de type vragen die de deelnemers op voorhand gaan aanleveren, we leveren echt maatwerk. Vragen kunnen betrekking hebben op arbeidsrecht (proefperiode, tijdelijke contracten, vaststellingsovereenkomst, ontslag obv bedrijfseconomische redenen al dan niet in combinatie net de NOW regeling), bancaire opties (opschorten aflossingen, BMKB-C, Go-C, Achtergestelde Innovatie Lening), fiscale vraagstukken (BTW, uitstel van belasting, betalingsonmacht), de Corona-Overbruggings Lening (COL) en uiteraard over de nieuwe overheidsmaatregelen die op 20 mei bekend gemaakt zijn.   

Graag willen we jou voor deze round table uitnodigen. De sessie zal via MS Teams plaatsvinden op donderdag 28 mei en duurt 1,5 uur van 15.00 tot 16.30 uur. Aanmelden voor deze sessie kan via deze registratiebutton 

****

EY, HVG Law and Rabobank will collaborative organize a round table all around COVID-19 for Startups and Scale-ups in the South-Holland region on Thursday the 28th of May (from 3 PM to 4.30 PM). The session will take place via MS Teams. For the time being, we assume that the session will be in Dutch, but if there are multiple registrations where a session in English is desired, it may be that the session will be in English or that an extra session will be scheduled for the English-speaking participants.

 

Experienced Startup experts from EY, HVG Law and Rabobank explain the current status of support measures specifically for you on the basis of questions submitted by you in advance. During the session there is a live opportunity to ask deeper substantive questions, which immediately emphasizes the power of this session in a selective group with like-minded people to share knowledge and learn from each other under the guidance of a multidisciplinary team of EY, HVG Law and Rabobank professionals.

If you would like to participate, we would like to receive all your questions by Tuesday the 26th of May at the latest, so that we are able to prepare properly. The topics that we will discuss depend partly on the type of questions that the participants will provide in advance, we really deliver custom work. Questions could relate to employment law (trial period, temporary contracts, settlement agreement, dismissal based on business economic reasons, whether or not in combination with the NOW scheme), financing options (suspension of repayments, BMKB-C, Go-C, Subordinated Innovation Loan), tax issues (VAT, deferral of tax, inability to pay), the Corona Bridging Loan (COL) and of course about the new government measures that were announced on the 20th of May.

We would like to invite you to this round table. The session will take place via MS Teams on Thursday May 28 and lasts 1.5 hours from 3 PM to 4.30 PM. You can register for this session via this registration button.

Bron: https://www.ey.com/nl_nl/webcasts/2020/05/online-round-table-rabobank-leiden-haagland

Find the right employees! You can easily upload your vacancies at the My Park section. Please contact the office.

Contact