March 3, 2022

MIT Haalbaarheidsprojecten

LET OP! Vanaf 1 juli 2022 is het voor een intermediair enkel mogelijk om een MIT aanvraag in te dienen via een Ketenmachtiging, papieren machtigingen zijn dan niet meer van kracht. Zie ook Wet Digitale Overheid(verwijst naar een andere website) (WDO).

U kunt vanaf 12 april 2022 om 09:00 een MIT subsidie voor een haalbaarheidsproject aanvragen. Onze ervaring leert dat het subsidieplafond op de eerste dag wordt overschreden. Als dat inderdaad het geval is worden alle aanvragen die op 12 april vanaf 09:00 zijn binnengekomen geloot. Vervolgens worden de aanvragen op volgorde van de loting in behandeling genomen. U ontvangt uiterlijk 12 juli bericht over de uitkomst van uw ingediende aanvraag. Om het proces zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u geen contact met ons op nemen over de uitkomst, er worden zo wel telefonisch als per mail geen mededelingen gedaan.

Het hier opgenomen MIT kader Missies en sleuteltechnologieën is de versie van 2021, deze is niet van toepassing op de aanvragen 2022. Het MIT kader 2022 zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd en zal geen grote wijzigingen bevatten maar enkel kleine (tekstuele) aanpassingen.

Een haalbaarheidssubsidie kan worden aangevraagd om de technische en economische haalbaarheid van een innovatieproject in kaart te brengen.

Waar moet je aan voldoen?

Bekijk allereerst op de loketwijzer(verwijst naar een andere website). Hier word je naar het juiste loket begeleid voor indiening. Verder moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • Subsidieaanvragen moeten ingediend worden via het betreffende e-formulier. Zorg ervoor dat je hiervoor beschikt over E-herkenning niveau 2+(verwijst naar een andere website). Als je de subsidie door een gemachtigde laat aanvragen, formaliseer dit dan vooraf bij de E-herkenning.
  • Je bent een MKB-onderneming met, volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een vestiging in Zuid-Holland.
  • Je mag voor de activiteit nog geen subsidie hebben aangevraagd of ontvangen bij een andere overheid.
  • Je project moet uitgevoerd worden binnen 12 maanden na start van het project.
  • Projectaanvragen dienen te passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) behorende bij de Missies en Sleuteltechnologieën zoals gedefinieerd in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Voor meer informatie over de verschillende KIA’s en hun deelmissies zie het MIT-kader Missies en sleuteltechnologieën(verwijst naar een andere website).

Ook goed om te weten!

  • Je kunt per kalenderjaar 1 keer subsidie ontvangen op grond van dit subsidie-instrument.
  • Voor de Haalbaarheidsprojecten kan maximaal €20.000 subsidie aangevraagd worden, dit betreft maximaal 40% van de subsidiabele kosten
  • Deze subsidie valt onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit betekent o.a. dat je pas mag starten met de activiteiten als wij je aanvraag hebben ontvangen. Als je activiteiten door derden laat uitvoeren mag de opdracht daarvoor nog niet definitief gegeven zijn.Bekijk de voorwaarden op pagina Informatie MIT-subsidie(verwijst naar een andere website).
  • Bij twijfel over de integriteit van de aanvrager kan de provincie onder de wet Bibob(verwijst naar een andere website) de aanvraag weigeren/intrekken.

Ingediend, wat nu?

Allereerst wordt gekeken of je aanvraag volledig is. Als dat het geval is wordt er besloten op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt het ‘first come, first serve’ principe. Het gaat hierbij om de datum van indiening, niet het tijdstip. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop je aanvraag volledig binnen is. Als het subsidieplafond op 1 dag wordt overvraagd, zal door loting de onderlinge volgorde van de aanvragen van die dag worden bepaald.

 Bron: Provincie Zuid-Holland
Did you know? In 2019, we provided employment for more than 20 thousand people